×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۶ تیر - ۱۳۹۹  
true
true
ضرورت و اهمیت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی برای کارگران

آنچه جوامع امروز با آن دست به گریبان هستند شکاف اجتماعی و گستردگی فقراست بگونه ای که فقرا با کمترین امکان دسترسی به آزادی های اساسی درانتخاب و عمل و با کمترین امید به زندگی بهتر در آینده ، روزگار میگذرانند .

عدم دسترسی به تغذیه و مسکن مناسب ، تحصیلات و بهداشت و آینده نه چندان روشن دغدغه هایی است که پیش روی اقشار ضعیف و آسیب پذیردردنیای مدرن قرار دارد . از این رو جوامع فارغ از سطح توسعه نیازمند نظامی هستند که با عنوان تورایمنی اجتماعی ازآن یاد میشود . این تور به عنوان فرایندی اجتناب ناپذیر از عدالت اجتماعی اقشار آسیب پذیر را هدف قرار میدهد بطوری که میتوان گفت : تورهای ایمنی اجتماعی رسمی وغیررسمی افراد را در مقابل اثرات کاهش درآمد وفقر محافظت میکنند .

تورهای ایمنی اجتماعی اغلب با برنامه های رسمی که بمنظور جبران درآمد گروههای درمعرض تهدید طراحی می شوند مورد معرفی قرار می گیرند اما برنامه های غیررسمی و خصوصی نیز در حمایت از معیشت خانوارها موثر بوده و میبایست در طراحی مکانیزمهای رسمی مدنظر قرار گیرند .

همچنین درضرورت واهمیت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی میتوان گفت در جریان بحران های اقتصادی سالیان اخیر ، بسیاری از کشورها از افزایش جمعیتی که درفقر به سر میبرند یا کسانی که به دلیل ایجاد بحران ، منابع درآمد خود را از دست داده یا با کاهش آن مواجه میشوند ودرعین حال امکان دسترسی به خدمات ضروری را ندارند ، آسیب جدی دیده اند .

چنین شرایطی منجر به زیان های غیرقابل جبران در سرمایه های انیانی ونیروهای مولد بویژه در گروههای کارگری و آسیب پذیر شده و توانایی اقتصادی را در ایجاد رشد با ثبات ، کاهش میدهد . ازاین رو با هدف خنثی کردن آثار این بحران ها برافراد درمعرض خطر ، دولت ها باید تورهای ایمنی اجتماعی را برای محافظت آنان از آثار و تبعات تکانه ها و جلوگیری از آثار زیانبار و گریزناپذیر یا ناخواسته تصمیم گیری های اقتصادی اجتماعی سیاسی طراحی و اجرا کند .

درواقع تورهای ایمنی اجتماعی بخشی ازچارچوب سیاست های اجتماعی هستند که شامل مراقبت های بهداشتی ، آموزش ، بیمه های اجتماعی و حمایت از نیروی کار است .

درزمان بحران پاسخ دولتها نمیتواند به برنامه های تور ایمنی اجتماعی محدود شود بلکه بایست مجموعه وسیعتری از برنامه های اجتماعی همچون تحصیلات و تغذیه را نیز دربرگیرد .

امروزه برخورداری از تورهای ایمنی اجتماعی به شکل نوین خدمات تامین اجتماعی به عنوان حق شهروندی مطرح شده است . به بیان دیگر برای ساختن انسان دارای تامین که یکی از وجوه لازم برای شکل گیری سرمایه انسانی بوده وهست ، اقدام های اولیه ای که درآغاز به عنوان تکلیف سرمایه داران و کارفرمایان و به نفع کارگران تعریف شده بود به تدریج با بسط کمی وکیفی آن همگانی شد وبصورت راهبردهای بیمه های اجتماعی تجلی یافت .

بیمه های اجتماعی که درآغاز بیشتر رابطه ای اقتصادی مالی بین کارگر وکارفرما بود به لحاظ اثربخشی گسترده ای که داشت درکانون توجه دولتها قرارگرفت بگونه ای که تفاهم دوجانبه کارگر و کارفرما به تفاهمی سه جانبه با ورود دولت تبدیل شد وبه قلمرو ماهوی آن ، پایداری و گستردگی ویژه ای بخشید .

ازاین طریق با شکل دادن نظام های تامین اجتماعی آن را به مقوله ای ملی ، توسعه ای و بین النسلی تبدیل کردند . بدین صورت امور مربوط به مراقبت های بهداشتی ودرمانی ، بیکاری ، ازکارافتادگی و بازنشستگی و… به تدریج ازشکل جزایرپراکنده ، منفعل ، اختیاری ، غیرپایدار و غیرفراگیر درساختار و کارکردهای مختلف ، درمنظومه ای به هم پیوسته ، پایدار و منسجم به نام نظان تامین اجتماعی تبدیل به یک مقوله ملی ، جهانی و توسعه ای شد لذا پس از آن از تامین اجتماعی به عنوان حقی عمومی که انجام آن تکلیفی برای دولتهاست یاد شد .

نتیجه این تحولات سبب شد ابتدا درکشورهای توسعه یافته و سپس در جوامع دیگر اصلاحات مربوط به خدمات عمومی و رفاه اجتماعی به جای اینکه مقوله ای هزینه ای وسرباز تلقی شود جایگاه واقعی خود را بمنزله یک حق و تکلیف پیدا واساس رشد اقتصادی پویا وتحقق توسعه همه جانبه را فراهم کند .

نظام تامین اجتماعی دربردارنده مجموعه ای ازاصول ، نهادها ، ساختارها و سازوکارهای شناخته شده وروابط میان این عناصروعوامل است که با هدف تامین وگسترش امنیت اجتماعی واقتصادی درحال وآینده تدوین شده وبه مرحله اجرا درمی آید .

دراین معنا ، تامین اجتماعی ازسایر جنبه های اساسی رشد وتوسعه جدانیست وبه همین اعتبار ، پدیده ای است که با رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی ، کرامت انسانی وسرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد .

ذکراین نکته حائزاهمیت میباشد که سازمان تامین اجتماعی درایران عهده دارتعهدات با ماهیت بیمه ای درنظام کلی تامین اجتماعی است . ( منبع : کتاب تامین اجتماعی برای همه )

true
true
true
true

false